Regler for leie og bruk

  1. Hvem kan leie Grendehus Øst?

Alle foreninger, lag, institusjoner, organisasjoner og privatpersoner har anledning til å leie Grendehus Øst. Privatpersoner som bor på Åsbråten og lag og foreninger med lokal tilknytning skal prioriteres. Langtidsleie vurderes i hvert enkelt tilfelle, og skal bare tillates hvis det antas å være av interesse for de som bor på Åsbråten. Organisasjoner m.v. som antas å kunne skape uro eller utrygghet i lokalmiljøet kan nektes leie.

Arrangementet kan omfatte inntil 50 personer. Flere enn 50 personer er brudd på lokalets branninstruks.

Hvis brukerne av lokalet er under 18 år, skal det under hele arrangementet være minst 2 ansvarlige voksenpersoner til stede. Leietaker plikter å oppgi navn, e-post og mobilnummer på disse personene til utleier. Ungdomsfester er ikke tillatt.

  1. Avslutning av arrangementet

Søndag til og med torsdag skal arrangementet være avsluttet, og det skal være ro i lokalene, innen kl. 22:00. Fredag og lørdag skal arrangementet være avsluttet, og det skal være ro i lokalene, innen kl. 23:00.

Leietaker har ansvaret for vasking selv. Lokalet skal være ferdig ryddet og vasket senest kl. 10.00 påfølgende dag.

Manglende renhold vil medføre at det blir rekvirert eksternt rengjøringsbyrå, og kostnaden til dette blir trukket fra depositum. Serpentiner, glitter og annen bordpynt som «strøs på bordet» (hjerter, stjerner etc.) er ikke tillatt med mindre alt kostes opp/vaskes bort. Dersom dette ikke er fjernet, trekkes kostnad for fjerning fra depositum.

Overnatting i lokalene er ikke tillatt.

  1. Leietakers plikter.

Leietaker plikter å se til at reglene overholdes. Leietaker holdes økonomisk ansvarlig for all skade på eller ved lokaler, utstyr eller inventar utover normal slitasje på lokalene i hele perioden.

Leietaker kan ikke på noen måte låne eller leie lokalet ut til andre. Beboere i Bertramjordet BRL som leier på vegne av personer som ikke bor i Bertramjordet BRL uten å opplyse om dette, vil bli fakturert dobbel pris, og vil bli utestengt fra framtidig leie av grendehuset.

Leietaker plikter umiddelbart å melde fra om eventuelle skader og mangler som finnes i lokalet før lokalet tas i bruk. Hvis inventar eller utstyr som står i inventarlisten[1] mangler før lokalet tas i bruk, må dette meldes fra straks.

Inventar og utstyr må ikke fjernes fra lokalet. Leietaker er ansvarlig for at dette ikke skjer.

Leietaker plikter å rapportere alle eventuelle uregelmessigheter, skader m.v. som oppstår i forbindelse med utleien. Rapportering skal skje til utleier senest dagen etter. Se skademeldingsskjemaet[2].

Leietaker skal påse at stoler og annet utstyr er satt på rett plass etter bruk og at bordene er vasket, foldet sammen og stablet. Søppel sorteres etter reglene for kildesortering, og legges i restavfallet utenfor Bertramjordet 24. Flasker og bokser må fjernes, og kan enten kastes i glass- og metallcontaineren på Midtre tun eller tas med hjem. Papir og papp i mindre mengder kan legges i papirinnkastet utenfor Bertramjordet 24. Hvis det er snakk om store mengder papp, eller hvis det er fullt, må leietakeren ta med pappen hjem. Det må under ingen omstendighet plasseres papirsøppel eller annet søppel på bakken foran innkastene!

Leietaker er ansvarlig for skader eller mangler på lokaler og utstyr som oppstår i forbindelse med utleien. Leietaker vil bli belastet nødvendige reparasjoner av lokaler, inventar og utstyr dersom leietaker er ansvarlig for skaden eller mangelen. Det samme gjelder ved supplering av ødelagt eller manglende utstyr. Blir inventar eller utstyr ødelagt, blir erstatningskrav fakturert leietaker.

Leietaker må omgående rapportere eventuelle klager på manglende vask eller skader på lokalet og inventar som formentlig var til stede ved oppstart av leietidspunktet. Klager må dokumenteres med bilder. Klager på skader eller manglende vask i etterkant av leieforholdet tas ikke til etterretning.

Kjøring til lokalene skal begrenses til kun nødvendig transport. Det er ikke lov å parkere på plassen utenfor hovedinngangen. Parkering kan gjøres på Bertramjordet borettslags gjesteplasser. Etter kl. 18:00 kan plasser utenfor legesenteret i underetasjen benyttes. Taxi bestilles til plassen utenfor underetasjen, ikke til hovedinngangen.

Husk at lokalet ligger tett opp til boliger. Det skal ikke skapes støy eller foregå aktiviteter som er til sjenanse for beboerne rundt lokalet. Hvis det spilles høy musikk, må vinduene være lukket. Lekeplassen bak bygningen skal ikke brukes etter kl. 21.00.

  1. Utleiers rettigheter og plikter.

Utleier plikter å stille lokalet klar til bruk senest ved det tidspunkt som er avtalt ved bestilling. Lokalet skal være ryddet og vasket. Utstyr og inventar skal være i henhold til inventarlisten. Utleier skal også sjekke at alt brannslokkeutstyr er i orden.

  1. Priser.

Se aktuelle priser i kalender på https://grendehuset.bertramjordet.no

I tillegg til leien oppkreves et depositum på kr 1.000. Depositum tilbakebetales etter endt leie under forutsetning av at lokalet er ryddet og vasket iht. avtale.

  1. Betaling.

Leien skal innbetales på bestillingstidspunktet ved hjelp av VIPPS til 549089, eller via nettbank til konto 1202.85.72229.  Det er ikke mulig å betale med kontanter. Husk å merke betalingen med «Leie av Grendehus Øst xx.xx.xxxx (dato)». Når betaling er mottatt vil leietakeren på leie-dagen få tilsendt en engangskode på SMS som brukes på kodelåsen for det tidsrommet lokalet er leid.

Borettslag og andre institusjoner vil bli fakturert for leie.

  1. Brannsikkerhet.

Leietaker er ansvarlig for å sette seg inn i branninstruksen og sørge for at denne overholdes mens lokalet er i bruk. Branninstruksen finnes som oppslag i lokalet.

  1. Avbestilling.

Avbestilling må skje senest 6 uker før utleiedato. Ved avbestilling etter denne fristen vil ingen del av leiebeløpet bli refundert.